Glossary

Dog

Zkratka pro underdog.

viz Underdog